roszczenie odszkodowawcze

Roszczenia odszkodowawcze – co to takiego i kiedy Ci przysługują?

Roszczenia odszkodowawcze obejmują wszelkie roszczenia przysługujące osobie poszkodowanej w związku z poniesioną szkodą. Głównym celem jest przywrócenie poszkodowanemu stanu, jaki istniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Na gruncie postępowania sądowego, w zależności od przypadku, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych może obejmować naprawienie strat finansowych, takich jak koszty leczenia, naprawy mienia, koszty rehabilitacji, a także rekompensatę za ból i cierpienie wynikające ze szkody. Ponadto możliwe jest również dochodzenie roszczeń z tytułu utraconych korzyści, w tym utraconego dochodu.

Roszczenie odszkodowawcze – komu i od kogo przysługuje?

Odszkodowania to świadczenia przysługujące osobom, których prawnie chronione dobra zostały naruszone. Istnieje możliwość ubiegania się o naprawienie ich bezpośrednio od sprawcy lub od podmiotu odpowiedzialnego z mocy prawa. Najczęściej przyjmują formę pieniężną, która odpowiada wartości wyrządzonej szkody, w tym w zakresie rzeczywiście poniesionych strat oraz utraconych przez poszkodowanego korzyści.

Proces dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej jest często długi i skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów w tej dziedzinie, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę.

W celu wytoczenia powództwa odszkodowawczego poszkodowana strona musi wykazać, że to druga strona ponosi odpowiedzialność za szkodę, w tym konieczne jest wykazanie wszystkich określonych przepisami prawa przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Konieczne jest również staranne i rzetelne zebranie i przedstawienie przed sądem adekwatnego materiału dowodowego, takiego jak choćby dokumenty medyczne, świadkowie, ekspertyzy W związku z powyższym tak ważna, już na etapie przedsądowym, jest właściwa pomoc prawna. Ocena prawna potencjalnych roszczeń oraz staranne wyselekcjonowanie materiału dowodowego i przeprowadzenie klienta przez cały proces, w tym zakresie Kancelaria zapewnia pełną obsługę i pomoc prawną.

W swojej praktyce biorę przede wszystkim pod uwagę, że w przypadku sporów dotyczących roszczeń odszkodowawczych strony często starają się osiągnąć porozumienie pozasądowe, negocjując kwotę odszkodowania. Jeżeli jednak nie można osiągnąć porozumienia, sprawa może trafić do sądu, w którym toczyć się będzie zazwyczaj długotrwałe i często skomplikowane postępowanie w celu ustalenia odpowiedzialności i ewentualnego przyznania odszkodowania. W związku z tym reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania, aż do prawomocnego i ostatecznego zakończenia postępowania przed sądem.

Zapraszam do skontaktowania się z moją kancelarią adwokacką w Warszawie.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – na czym polega różnica?

Odszkodowanie to świadczenie, które co do zasady można wyliczyć, np. przy wypadku komunikacyjnym składają się na nie koszty: leków, sprzętu ortopedycznego, dojazdów do lekarzy lub na rehabilitację, prywatne wizyty lekarskie itp. Zadośćuczynienie jest natomiast formą rekompensaty przysługującej osobie, która w takim wypadku doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego. Ma na celu wynagrodzenie poczucia krzywdy, jakie poszkodowany odczuwa. Wartościowanie doznanej krzywdy jest złożone, bowiem wpływ na nie ma wiele negatywnych okoliczności, takich jak: długość leczenia, fizyczne i psychiczne dolegliwości, konieczność zmiany planów życiowych itp. Przy ocenie wysokości roszczenia o zadośćuczynienie należy uwzględnić indywidualne okoliczności każdej sprawy.

W swojej praktyce pomagam uzyskać odszkodowania m.in. z tytułu: wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy, śmierci bliskiej osoby, a także zadośćuczynienie za ból i cierpienie psychiczne. Ponadto świadczę pomoc prawną również w dochodzeniu innych roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, m.in. umów zlecenia, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów najmu.