czym jest warunkowe przedterminowe zwolnienie

Czym jest warunkowe przedterminowe zwolnienie i kiedy może nastąpić?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie to instytucja prawa karnego wykonawczego, umożliwiająca skazanemu na karę pozbawienia wolności odbywanie reszty kary poza zakładem karnym pod pewnymi warunkami. Zastosowanie tej instytucji ma na celu przyspieszenie procesu resocjalizacji skazanego oraz zmniejszenie ryzyka powrotu skazanego do przestępstwa Przedterminowe zwolnienie jest przyznawanie postanowieniem sądu na wniosek dyrektora zakładu karnego, w którym skazany odbywa karę lub samego skazanego czy jego obrońcy.

Na czym polega okres próby i jak długo trwa?

Uwzględnienie wniosku przez Sąd wiąże się z ustaleniem okresu próby dla skazanego, w czasie którego skazany zobligowany jest do przestrzegania prawa oraz wykonywania obowiązków nałożonych przez Sąd, np. obowiązku wykonywania pracy zarobkowej, obowiązku poddania się terapii, zakazu kontaktowania się z pewnymi osobami. Okres próby trwa co do zasady od 2 lat do 5 lat, w przypadku zwolnienia skazanego recydywisty okres próby wynosi 3 lata, a w przypadku skazanego na karę pozbawienia wolności wynoszącą 25 lat lub więcej okres próby wynosi 10 lat.

Kiedy może nastąpić warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Zgodnie z art. 77 § 1 kodeksu karnego – Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia może nastąpić:

  • po odbyciu przez skazanego co najmniej połowy kary jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach,
  • w przypadku skazanego w warunkach recydywy, powrotu do przestępstwa lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, po odbyciu co najmniej 3/4 kary,
  • w przypadku skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności po odbyciu 15 lat kary,
  • natomiast przy karze dożywotniego pozbawienia wolności dopiero po odbyciu 25 lat kary.

Zachowanie skazanego w trakcie odbywania kary jest kluczowym kryterium ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary może bowiem nastąpić, jeśli skazany nie narusza regulaminu zakładu karnego oraz aktywnie uczestniczy w programach resocjalizacyjnych i reedukacyjnych. Sąd udziela warunkowego przedterminowego zwolnienia biorąc pod uwagę plany skazanego po zwolnieniu z zakładu karnego, jego sytuację rodzinną i konieczność podjęcia pracy w celu zaspokojenia potrzeb życiowych rodziny, czy też konieczność podjęcia się opieki nad członkiem rodziny.

Pomoc adwokata w uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia

Profesjonalna pomoc prawna może znacząco zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jako adwokat:

  • oceniam sytuację prawną skazanego,
  • pomagam w zgromadzeniu i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji
  • przygotowuję uzasadniony merytorycznie wniosek do sądu,
  • reprezentuję skazanego przed sądem.

Niezwykle ważne jest właściwe sporządzenia i uzasadnienie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Moja kancelaria adwokacka pomaga uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie. Więcej na temat tego typu usług można przeczytać pod linkiem – adwokat sprawy karne Warszawa, a o całej mojej ofercie w zakładce – pomoc prawna Warszawa.